a www.toetterem.hu honlapon keresztül megadott személyes adatok kezeléséről

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján tájékoztatást adjon www.toetterem.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megadott személyes adatok kezeléséről.

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

I. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Adatkezelő:Mészáros Gasztro Kft.
Cégjegyzékszám:07-09-027053
Adószám:25583076-2-07
Székhely:8086 Felcsút, Fő utca 65.
Képviseli:Vadász Tamás ügyvezető
E-mail:info@toetterem.hu

II. A HONLAP EGYES ADATKEZELÉSEI

1. Írásos kapcsolatfelvétel és azt követő kommunikáció

Az Adatkezelővel bárki felveheti a kapcsolatot postai úton küldött levél, illetve elektronikus üzenet útján. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel elküldése során a kommunikációban szereplő önként megadott adatokat kezeli.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az Érintett közötti kommunikáció.

Kezelt személyes adatok köre: Név, valamint a kommunikáció formájától függően levelezési cím, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan adat, amelyet az Érintett a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására hoz.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A jogos érdek megnevezése: az Adatkezelő a hozzá érkezett papír alapú és elektronikus megkereséseket iktatja, az üzletmenet folytonossága és hitelesség igazolása céljából.

Személyes adatok kezelésének időtartama: A kommunikáció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a megkeresések érdemi megválaszolásához szükséges ideig kezeli; ezt követő 30 napon belül törli. Amennyiben a megkeresés alapján külön ügymenetre van szükség az Adatkezelő ezt az eljárása során jelzi.

2. Asztalfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett a Honlapon megadott elérhetőségi adatokon (e-mail, telefonszám) keresztül asztalt foglalhat a Tó Étterem egységeibe.

Adatkezelés célja: Az Érintett számára asztalfoglalás biztosítása.

Kezelt személyes adatok köre: Név, telefonszám, foglalás dátuma, létszám.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor kérheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatok kezelésének időtartama: A foglalás során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a foglalás időpontját követő 30 napon belül törli.

3. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

4. Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók a Honlap tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

III. CÍMZETTEK

1. Az Adatkezelő a Honlap személyes adatait kizárólag az alábbi adatfeldolgozói kategóriákhoz továbbítja:

2. Az Adatkezelő a Honlap fejlesztéséhez, karbantartásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

A tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Do Média Kft.

A tárhelyszolgáltató székhelye és ügyfélszolgálata: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4.

3. A bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

IV. ALAPELVEK, ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a GDPR 5. cikk alapelveit teljes mértékben betartva kezeli a személyes adatokat. Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adat kezelésének módja megfeleljen az alábbi biztonsági követelményeknek:

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Határidő

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

2.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az I.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– az Adatkezelő

kezeli; továbbá, hogy

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

– milyen forrásból származnak a személyes adatai;

– az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Továbbá az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, ha abban változás következik be).

2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.5. A törléshez való jog

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára. Az Érintett az Adatkezelő megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak törlését.

VI. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor